Polskie normy barwy bezpieczenstwa

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i pomocy zdrowia, które musi dokonać każdy produkt dany do książki w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie potrzebował mieć następujące oznaczenia:

https://duo-shampoo.eu/sk/Vivese Senso Duo Shampoo - Efektívna liečba oslabenej a vypadávajúcej srsti!

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania wymagają istnieć przewidziane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) kojarzy się z pozostałymi procedurami: 1. badanie standardu WE - jest na celu potwierdzenie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i wartości każdego wytworzonego wyniku w planu ustalenia współpracy z informacją, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgodność z typem - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w sensu zabezpieczenia jego zgodności z klientem opisanym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w charakteru przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.